Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Badanie raka w niesprowokowanej zylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej – Medycyna i patologia
Skip to content

Badanie raka w niesprowokowanej zylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej

2 lata ago

687 words

W dużym, randomizowanym badaniu klinicznym przeprowadzonym przez Carrier i in. (Wydanie 20 sierpnia), zastosowanie tomografii komputerowej (TK) w jamie brzusznej i miednicy nie przyniosło żadnej dodatkowej korzyści w porównaniu z zastosowaniem ograniczonego badania przesiewowego w kierunku raka w wykrywaniu pierwotnego raka u pacjentów z niesprowokowaną żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Średni wiek pacjentów wynosił 53 lata. Poniżej przedstawiamy wyniki podobnego włoskiego badania przeprowadzonego na 195 pacjentach bez raka, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania ograniczonego badania przesiewowego w kierunku raka lub obszernego badania TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy.2 Średni wiek pacjentów w naszym Badanie trwało 69 lat. Nowotwory rozpoznano u 10 z 98 pacjentów (10%) w grupie otrzymującej rozległe badania przesiewowe iw 8 z 97 (8%) w grupie otrzymującej ograniczone badania przesiewowe (różnica absolutna, 2 punkty procentowe, 95% przed ział ufności, -7 do 11 ; P = 0,81). W ciągu 2 lat obserwacji u 2 chorych wystąpił jawny nowotwór (2%) w każdej grupie, bez istotnych różnic między grupami zarówno w zakresie ogólnej, jak i śmiertelności związanej z rakiem. Nasze wyniki, uzyskane u starszych pacjentów przy zastosowaniu bardziej obszernego badania TK, są w pełni zgodne z wynikami opisanymi przez Carrier i in. i dodać wsparcie dla rosnącej percepcji3, że rozległe diagnostyczne badanie raka u pacjentów z niesprowokowaną żylną chorobą zakrzepowo-zatorową nie jest warte zachodu. Andrea Piccioli, MD, Ph.D. Uniwersytet w Padwie, Padwa, Włochy Enrico Bernardi, MD, Ph.D. ULSS 7, Pieve di Soligo, Włochy Paolo Prandoni, MD, Ph.D. Uniwersytet w Padwie, Padwa, Włochy Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Carrier M, Lazo-Langner A, Shivakumar S, i in. Badania przesiewowe w kierunku raka okultystycznego w niesprowokowanej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. N Engl J Med 2015; 373: 697-704 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Piccioli A, Bernardi E, Dalla Valle F, i in. Wartość skanowania CT do wykrywania raka okultystycznego u pacjentów z niesprowokowaną żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. J Thromb Haemost 2013; 11: Suppl 2: AS 34.1-AS 34.1 3. Van Doormaal FF, Terpstra W, Van Der Griend R, i in. Czy uzasadnione jest przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku raka w idiopatycznej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej? J Thromb Haemost 2011; 9: 79-84 Crossref Web of Science Medline Ustalenia Carriera i wsp. są terminowe z punktu widzenia praktyki klinicznej w Wielkiej Brytanii. Krajowy Instytut Doskonałości Opieki Zdrowotnej (NICE) zaleca w wytycznych klinicznych CG144, że dodatkowe badanie TK jamy brzusznej należy rozważyć u wszystkich pacjentów w wieku powyżej 40 lat z niesprowokowaną żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.1 Rycina 1. Rycina 1. Schemat blo kowy pacjentów z przerzutami TK jamy brzusznej w kierunku raka okultystycznego. Brak okultystycznych nowotworów rozpoznano za pomocą badania przesiewowego CT. Wartości plus minus są medianami ? SD. VTE oznacza żylną chorobę zakrzepowo-zatorową. W badaniu retrospektywnym oceniliśmy wpływ tej strategii na duży szpital dydaktyczny. Spośród 129 z 875 pacjentów (15%), u których wystąpiła nowa niesprowokowana żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, 84 (65%) przeszło badanie przesiewowe CT jamy brzusznej (ryc. 1). Żadne z tych dodatkowych tomografów komputerowych nie ujawniło żadnego okultystycznego raka i nie wykryto żadnego nieoczekiwanego raka podczas medianowego (? SD) okresu obserwacji 22 ? 6 miesięcy. Nasze retrospektywne dane sugerują, że skrining CT jamy brzusznej ma niewielką wartość diagnostyczną u pacjentów z niesprowokowaną żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. W tej epoce racjonalnej i rozsądnej praktyki medycznej niepożądane jest poddawanie p acjentów niepotrzebnym badaniom, szczególnie tym, które dotyczą promieniowania jonizującego.2 Nasze dane potwierdzają zalecenia Carriera i in. że ograniczona strategia przesiewowa w kierunku raka okultystycznego może być wystarczająca u pacjentów z niesprowokowaną żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Fahmid U. Chowdhury, FRCP, FRCR Sriram Vaidyanathan, MRCS, FRCR Michael J. Weston, MRCP, FRCR Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, Wielka Brytania Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki Doskonałości. Żylne choroby zakrzepowo-zatorowe: diagnostyka, leczenie i trombofilia. 2012 (www.nice.org.uk/guidance/cg144). 2. Morden NE, Colla CH, Sequist TD, Rosenthal MB. Wybór mądrze – polityka i ekonomika etykietowania usług o niskiej wartości. N Engl J Med 2014; 370: 589-592 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline Carrier i in. stwierdzili niską częst ość wys [podobne: neurolog Wrocław, Stomatolog Ursynów, psycholog lublin ]

[patrz też: arabeska legionowo, elbis bielsko, autosar toruń ]

0 thoughts on “Badanie raka w niesprowokowanej zylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej”