Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Częstość występowania, czynniki ryzyka i czynniki prognostyczne infekcyjnego zapalenia wsierdzia w dorosłej wrodzonej wadzie serca – Medycyna i patologia
Skip to content

Częstość występowania, czynniki ryzyka i czynniki prognostyczne infekcyjnego zapalenia wsierdzia w dorosłej wrodzonej wadzie serca

2 lata ago

766 words

Wrodzona choroba serca (CHD) predysponuje do infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IE) .1,2 Dorosła populacja CHD (ACHD) zagrożona IE znacznie się zmieniła pod względem wielkości i składu w ciągu ostatnich dziesięcioleci, w dużej mierze dzięki postępom chirurgicznym, aw konsekwencji zwiększonemu przeżyciu szczególnie te z poważnymi wadami. 3.4 Ponadto materiał protetyczny wszczepiany podczas naprawy i palijacji stanowi dodatkowe cele IE, które mogą mieć coraz większe znaczenie we współczesnej populacji ACHD. Zmiany te są odzwierciedlone w wzorcach IE związanych z ACHD w ciągu ostatnich dziesięcioleci, pokazując proporcjonalny wzrost pacjentów ze złożonymi wadami i / lub wcześniejszą operacją z udziałem materiału protetycznego.5, -7 Jednak szacunki występowania IE w ACHD i identyfikacja Wady wysokiego ryzyka i czynniki ryzyka opierają się przede wszystkim na retrospektywnych badaniach prowadzonych w jednym ośrodku, prowadzonych w wyspecjalizowanych ośrodkach trwających kilka ostatnich dekad, 5, -9 utrudniających uogólnienie współczesnej populacji ACHD. Do chwili obecnej nie zgłoszono żadnych prospektywnych, populacyjnych badań dotyczących tych problemów. W konsekwencji stratyfikacja ryzyka IE opiera się głównie na konsensusie ekspertów.1,2 Identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka jest ważna dla opracowania wytycznych zapobiegania IE i odpowiedniego ukierunkowania na poradnictwo dla pacjentów i nadzór medyczny. Naszym celem było prospektywne określenie współczesnej częstości występowania IE oraz czynników ryzyka IE w ogólnopolskiej kohorcie pacjentów z ACHD, ze szczególnym uwzględnieniem obecności protetyki.

Metody

Badanie zostało zatwierdzone przez komisje etyczne wszystkich uczestniczących ośrodków, 10 i jest zgodne z Deklaracją Helsińską.

Rejestr CONCOR

CONCOR został zapoczątkowany w 2001 r.10. Chorzy na CHD ≥ 18 lat kwalifikują się do włączenia i rekrutowani przez pielęgniarki badawcze przez kardiologa leczenia lub ogólnokrajową kampanię medialną.11 Po pisemnej świadomej zgodzie, dane na temat diagnoz oraz występowania i daty zdarzeń klinicznych i procedur przed włączeniem a podczas badania kontrolnego – sklasyfikowanego przy użyciu krótkiej listy 12 Europejskiego Kodeksu Pediatrycznego – są uzyskane z dokumentacji medycznej. U pacjentów z wieloma defektami główną wadą jest najcięższa wada według zgodnej klasyfikacji schorzeń CHD.13

Badanie populacji i gromadzenie danych

Badana kohorta obejmowała wszystkich 14 224 klinicznie obserwowanych 18-letnich pacjentów włączonych do CONCOR na 1 października 2015 r., Reprezentujących 90% rejestru [N = 15 727, 1478 (9%) brak danych klinicznych, 25 ( 0,2%) <18 lat]. Kliniczne dane uzupełniające, zebrane na poziomie szpitala, były dostępne u 96% pacjentów ze złożonym 13 i 87% pacjentów z prostymi objawami (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD), ubytek przegrody międzykomorowej (VSD), przetrwały przewód tętniczy (PDA)] CHD. Proporcjonalnie więcej tych ostatnich włączono do całej populacji, 11, a zatem nie obserwowano ich w szpitalu uczestniczącym (kompleks: 0%, prosty: 7%).

Data urodzenia, płeć, data włączenia, główna wrodzona wada serca, dodatkowe wady serca oraz data i data zabiegów kardiologicznych, przyczyna i data zgonu i zdarzenia oraz odpowiadająca data incydentu IE, określona jako hospitalizacja z rozpoznaniem IE, zostały wytłoczony. Dane kliniczne z hospitalizacji indeksu zebrano dla 98 (79%) przypadków IE. W 88 (90%) można było uzyskać wystarczające dane i powiązać je z kryteriami Dukea w celu zatwierdzenia definicji wyniku: 14 kryteriów definiujących i możliwych IE zostało spełnionych w 64 (73%) i 24 (27%) przypadkach, odpowiednio ( patrz materiały uzupełniające online, tabela S1A i B). Nie ustalono żadnych alternatywnych rozpoznań, wszystkie przypadki traktowano jako IE. Wszystkie możliwe przypadki Dukea zostały zdiagnozowane jako IE w obrazowaniu alternatywnym i / lub obrazie klinicznym. Dalsza obserwacja zakończyła się w momencie ostatniego przeglądu dokumentacji medycznej.

Zdefiniowaliśmy następujące kategorie materiałów protetycznych: (i) protetykę zawierającą zastawki (zawory protetyczne, przewody zawierające zastawki) i (ii) protetykę bez zastawek, zawierającą naprawę zastawki (rozważaną in situ, jeśli zastawka nie została wymieniona po naprawie) ), urządzenia zamykające łatki / przegrody, przegródki / przewody Fontana, rozruszniki serca lub wszczepialne defibrylatory kardiowersyjne i protezę pozaustrojową (implantowane do głównych naczyń połączonych z sercem). Protetyka została zakodowana Prawdopodobnie, jeśli wykonano zabiegi, które mogą obejmować jego implantację, bez specyfikacji implantacji: implanty wewnątrzsercowe / urządzenia zamykające przegrody (niespecyficzne zamknięcie ubytku przegrody / naprawa tętniaka komorowego) oraz protetyka pozaustrojowa (nieokreślona naprawa koarktacji aorty). Materiały uzupełniające online, tabela S2 przedstawia procedury składowe dla poszczególnych kategorii materiałów protetycznych.

Analiza statystyczna

Analizy przeprowadzono za pomocą R wersji 3.2.4 (R Foundation for Statistical Computing, Wiedeń, Austria) i SPSS wersja 22 (IBM Corp., Armonk, NY, USA).

Wskaźniki zachorowalności obliczono za pomocą regresji Poissona. Wskaźniki zachorowalności w pierwszym i późniejszych latach po włączeniu, w porównaniu do oceny możliwości włączenia

0 thoughts on “Częstość występowania, czynniki ryzyka i czynniki prognostyczne infekcyjnego zapalenia wsierdzia w dorosłej wrodzonej wadzie serca”