Skip to content

Częstość występowania, czynniki ryzyka i czynniki prognostyczne infekcyjnego zapalenia wsierdzia w dorosłej wrodzonej wadzie serca

10 miesięcy ago

766 words

Wrodzona choroba serca (CHD) predysponuje do infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IE) .1,2 Dorosła populacja CHD (ACHD) zagrożona IE znacznie się zmieniła pod względem wielkości i składu w ciągu ostatnich dziesięcioleci, w dużej mierze dzięki postępom chirurgicznym, aw konsekwencji zwiększonemu przeżyciu szczególnie te z poważnymi wadami. 3.4 Ponadto materiał protetyczny wszczepiany podczas naprawy i palijacji stanowi dodatkowe cele IE, które mogą mieć coraz większe znaczenie we współczesnej populacji ACHD. Zmiany te są odzwierciedlone w wzorcach IE związanych z ACHD w ciągu ostatnich dziesięcioleci, pokazując proporcjonalny wzrost pacjentów ze złożonymi wadami i / lub wcześniejszą operacją z udziałem materiału protetycznego.5, -7 Jednak szacunki występowania IE w ACHD i identyfikacja Wady wysokiego ryzyka i czynniki ryzyka opierają się przede wszystkim na retrospektywnych badaniach prowadzonych w jednym ośrodku, prowadzonych w wyspecjalizowanych ośrodkach trwających kilka ostatnich dekad, 5, -9 utrudniających uogólnienie współczesnej populacji ACHD. Do chwili obecnej nie zgłoszono żadnych prospektywnych, populacyjnych badań dotyczących tych problemów. W konsekwencji stratyfikacja ryzyka IE opiera się głównie na konsensusie ekspertów.1,2 Identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka jest ważna dla opracowania wytycznych zapobiegania IE i odpowiedniego ukierunkowania na poradnictwo dla pacjentów i nadzór medyczny. Naszym celem było prospektywne określenie współczesnej częstości występowania IE oraz czynników ryzyka IE w ogólnopolskiej kohorcie pacjentów z ACHD, ze szczególnym uwzględnieniem obecności protetyki.

Metody

Badanie zostało zatwierdzone przez komisje etyczne wszystkich uczestniczących ośrodków, 10 i jest zgodne z Deklaracją Helsińską.

Rejestr CONCOR

CONCOR został zapoczątkowany w 2001 r.10. Chorzy na CHD ≥ 18 lat kwalifikują się do włączenia i rekrutowani przez pielęgniarki badawcze przez kardiologa leczenia lub ogólnokrajową kampanię medialną.11 Po pisemnej świadomej zgodzie, dane na temat diagnoz oraz występowania i daty zdarzeń klinicznych i procedur przed włączeniem a podczas badania kontrolnego – sklasyfikowanego przy użyciu krótkiej listy 12 Europejskiego Kodeksu Pediatrycznego – są uzyskane z dokumentacji medycznej. U pacjentów z wieloma defektami główną wadą jest najcięższa wada według zgodnej klasyfikacji schorzeń CHD.13

Badanie populacji i gromadzenie danych

Badana kohorta obejmowała wszystkich 14 224 klinicznie obserwowanych 18-letnich pacjentów włączonych do CONCOR na 1 października 2015 r., Reprezentujących 90% rejestru [N = 15 727, 1478 (9%) brak danych klinicznych, 25 ( 0,2%) <18 lat]. Kliniczne dane uzupełniające, zebrane na poziomie szpitala, były dostępne u 96% pacjentów ze złożonym 13 i 87% pacjentów z prostymi objawami (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD), ubytek przegrody międzykomorowej (VSD), przetrwały przewód tętniczy (PDA)] CHD. Proporcjonalnie więcej tych ostatnich włączono do całej populacji, 11, a zatem nie obserwowano ich w szpitalu uczestniczącym (kompleks: 0%, prosty: 7%).

Data urodzenia, płeć, data włączenia, główna wrodzona wada serca, dodatkowe wady serca oraz data i data zabiegów kardiologicznych, przyczyna i data zgonu i zdarzenia oraz odpowiadająca data incydentu IE, określona jako hospitalizacja z rozpoznaniem IE, zostały wytłoczony. Dane kliniczne z hospitalizacji indeksu zebrano dla 98 (79%) przypadków IE. W 88 (90%) można było uzyskać wystarczające dane i powiązać je z kryteriami Dukea w celu zatwierdzenia definicji wyniku: 14 kryteriów definiujących i możliwych IE zostało spełnionych w 64 (73%) i 24 (27%) przypadkach, odpowiednio ( patrz materiały uzupełniające online, tabela S1A i B). Nie ustalono żadnych alternatywnych rozpoznań, wszystkie przypadki traktowano jako IE. Wszystkie możliwe przypadki Dukea zostały zdiagnozowane jako IE w obrazowaniu alternatywnym i / lub obrazie klinicznym. Dalsza obserwacja zakończyła się w momencie ostatniego przeglądu dokumentacji medycznej.

Zdefiniowaliśmy następujące kategorie materiałów protetycznych: (i) protetykę zawierającą zastawki (zawory protetyczne, przewody zawierające zastawki) i (ii) protetykę bez zastawek, zawierającą naprawę zastawki (rozważaną in situ, jeśli zastawka nie została wymieniona po naprawie) ), urządzenia zamykające łatki / przegrody, przegródki / przewody Fontana, rozruszniki serca lub wszczepialne defibrylatory kardiowersyjne i protezę pozaustrojową (implantowane do głównych naczyń połączonych z sercem). Protetyka została zakodowana Prawdopodobnie, jeśli wykonano zabiegi, które mogą obejmować jego implantację, bez specyfikacji implantacji: implanty wewnątrzsercowe / urządzenia zamykające przegrody (niespecyficzne zamknięcie ubytku przegrody / naprawa tętniaka komorowego) oraz protetyka pozaustrojowa (nieokreślona naprawa koarktacji aorty). Materiały uzupełniające online, tabela S2 przedstawia procedury składowe dla poszczególnych kategorii materiałów protetycznych.

Analiza statystyczna

Analizy przeprowadzono za pomocą R wersji 3.2.4 (R Foundation for Statistical Computing, Wiedeń, Austria) i SPSS wersja 22 (IBM Corp., Armonk, NY, USA).

Wskaźniki zachorowalności obliczono za pomocą regresji Poissona. Wskaźniki zachorowalności w pierwszym i późniejszych latach po włączeniu, w porównaniu do oceny możliwości włączenia

0 thoughts on “Częstość występowania, czynniki ryzyka i czynniki prognostyczne infekcyjnego zapalenia wsierdzia w dorosłej wrodzonej wadzie serca”