Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Interpretacja wyniku Calcium-Artery Calcium – Medycyna i patologia
Skip to content

Interpretacja wyniku Calcium-Artery Calcium

2 lata ago

204 words

Artykuł Perspektywa oceny poziomu wapnia w tętnicach wieńcowych (CAC) autorstwa Grayburn (wydanie z 26 stycznia) gwarantuje wyjaśnienie. Stanowi on, że Wytyczne różnią się w kwestii, czy [CAC] jest wskazany do badań przesiewowych bezobjawowych pacjentów o pośrednim ryzyku , ale obecne wytyczne2 dają zalecenia klasy IIa (tj. Waga dowodów przemawia za przydatnością lub skutecznością) do skanowania CAC dla osób o średnim ryzyku. Grayburn opisuje badanie z udziałem pacjentów z objawami, aby zasugerować, że wynik CAC nie wyklucza w wystarczający sposób obturacyjnej choroby wieńcowej (CAD) lub w celu usprawnienia przewidywania ryzyka u osób bezobjawowych. W tym badaniu, zgłoszonym przez Villines i wsp., 3 wynik CAC równy zero miał ujemną wartość prognostyczną 99% dla zwężenia większego niż 70% u 10 300 osób. Ponadto, wynik CAC, w porównaniu z wynikiem ryzyka Framingham, skutkował konsekwentnie lepszą prognozą zdarzeń.2.3
Grayburn stwierd za również, że nie było żadnych prospektywnych, randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych , ale odnotowano wyniki dwóch badań. Badanie Randomized Clinical Trial (obejmujące 1005 pacjentów) przeprowadzone przez St Francis Heart Study wykazało, że leczenie statynami (atorwastatyna w dawce 20 mg na dobę) u pacjentów z wynikiem CAC powyżej 400 spowodowało 42% zmniejszenie ryzyka względnego i 6,3 % zmniejszenie bezwzględnego ryzyka incydentów wieńcowych (P <0,05) .4 Wczesna identyfikacja subklinicznej miażdżycy przez badanie nieinwazyjnego obrazowania (EISNER, ClinicalTrials.gov number, NCT00927693) 5 losowo przydzielono 2137 pacjentom, którzy poddali się skanowaniu CAC. Pacjenci przypisani do CAC mieli poprawę ciśnienia krwi (P = 0,02), poziomy cholesterolu (P = 0,04), obwód talii (P = 0,01) i wynik ryzyka Framingham (P = 0,003) w porównaniu z osobami, którym przypisano brak skanowania.
Pacjent opisany przez Grayburn został przekl asyfikowany z wykorzystaniem wyniku CAC, a leczenie (dodanie aspiryny i zwiększenie dawki rozuwastatyny) było rozważne i odpowiednie.
Matthew J. Budoff, MD
Instytut Badań Medycznych w Los Angeles w Harbor UCLA Medical Center, Torrance, Kalifornia
org
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
5 Referencje1. Grayburn PA. Interpretacja wyniku wapniowego tętnicy wieńcowej. N Engl J Med 2012; 366: 294-296
Full Text Web of Science Medline
2. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, i in. Wytyczne ACCF / AHA z 2010 r. Dotyczące oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych osób dorosłych: raport amerykańskiej grupy zadaniowej American College of Cardiology / American Heart Association na temat wytycznych postępowania. J Am Coll Cardiol 2010; 56: e50-e103
Crossref Web of Science Medline
3. Villines TC, Hulten EA, Shaw LJ, i in. Częstość występowania i nasilenie choroby nied okrwiennej serca oraz zdarzenia niepożądane u pacjentów z objawową postacią zwapnień w tętnicach wieńcowych z zerową koronarografią naczyń wieńcowych: wynika z rejestru CONFIRM (ang. Coronary CT Angiography Evaluation for Clinical Outlets: International Multicenter). J Am Coll Cardiol 2011; 58: 2533-2540
Crossref Web of Science Medline
4. Arad Y, Spadaro LA, Roth M, Newstein D, Guerci AD. Leczenie bezobjawowych dorosłych pacjentów z podwyższonym wynikiem oznaczania stężenia wapnia w surowicy z atorwastatyną, witaminą C i witaminą E: badanie kliniczne z randomizacją przeprowadzone przez St. Francis Heart Study. J Am Coll Cardiol 2005; 46: 166-172 [Erratum, J Am Coll Cardiol 2011; 58: 1832.]
Crossref Web of Science Medline
5. Rozanski A, Gransar H, Shaw LJ, et al. Wpływ skanowania wapniowego tętnic wieńcowych na czynniki ryzyka wieńcowego i testy końcowe: badanie EISNER (wczesna identyfikacja subklinicznej miażdżycy przez nieinwa zyjne badania obrazowe) prospektywne randomizowane badanie. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 1622-1632
Crossref Web of Science Medline
Odpowiedź
Autor odpowiada: Przegląd wytycznych dotyczących obrazowania bezobjawowego CAD wykazał, że 11 z 14 wytycznych wspiera stosowanie oceny CAC u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem1. Zaktualizowane kryteria właściwego stosowania wskazują, że w tym wskazaniu zakłada się, że ocena CAC jest dokonywana przez kompetentną osobę . i odpowiednio poświadczonych lekarzy. 2 Uważam, że kompetencje powinny obejmować kliniczne zastosowanie i poradnictwo dla pacjentów, a nie tylko interpretację skanów.
Niezależnie od objawów CAD może być obecny bez CAC. Punkt ten uzasadnia podkreślenie, mimo że punktacja CAC ma ujemną wartość prognostyczną wynoszącą 99% dla zwężenia przekraczającego 70%. Po pierwsze, ostry zawał mięśnia sercowego często występuje w miejscach o mniejszym niż 50% zwężeniu.3 P o drugie, objawy są notorycznie mylące w ostrym zawał mięśnia sercowego. W niedawnym badaniu obserwacyjnym z udział [podobne: podologia, laryngolog, stomatolog wrocław ]

[podobne: arabeska legionowo, elbis bielsko, autosar toruń ]

0 thoughts on “Interpretacja wyniku Calcium-Artery Calcium”