Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Przejsciowy skan PET-CT w zaawansowanym chloniaku Hodgkina – Medycyna i patologia
Skip to content

Przejsciowy skan PET-CT w zaawansowanym chloniaku Hodgkina

2 lata ago

706 words

Johnson i in. (Wydanie 23 czerwca) donoszą, że w ich badaniu wzięło udział 172 pacjentów z chłoniakiem Hodgkina w stadium zaawansowanym, którzy zmienili leczenie z doksorubicyny, bleomycyny, winblastyny i dakarbazyny (ABVD) na bleomycynę, etopozyd, doksorubicynę, cyklofosfamid, winkrystynę, prokarbazynę i prednizon (BEACOPP ) ze względu na pozytywne wyniki dotyczące pośredniej tomografii emisyjnej pozytonów (PET) z 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG). Wśród tych pacjentów 3-letni wskaźnik przeżycia bez progresji wynosił 67,5%, a ogólny wskaźnik przeżycia wynosił 87,8%. Pacjenci ci mieli więcej zdarzeń niepożądanych związanych z terapią niż pacjenci, którzy mieli negatywne wyniki na tymczasowym FDG-PET i nadal otrzymywali chemioterapię ABVD. Niestety, nie można ocenić korzyści z wczesnej intensyfikacji za pomocą BEACOPP u pacjentów, którzy uzyskali pozytywne wyniki w śródmięśniowym FDG-PET, ponieważ, podobnie jak w innych ostatnich nierandomizow anych badaniach intensyfikacji chemioterapii, projekt badania nie zawierał randomizowanego porównania pomiędzy kontynuacją standardowej chemioterapii ABVD i zintensyfikowana chemioterapia BEACOPP oraz z powodu daremnych porównań z historycznymi kohortami w próbach, w których metody i wyniki nie były jednorodne.2 Co godne uwagi, niemiecka próba Hodgkin Study Group HD153 wykazała, że 191 pacjentów, którzy nadal mieli pozytywne wyniki dotyczące FDG-PET po sześciu do ośmiu cyklach BEACOPP, miało dobre 4-letnie przeżycie wolne od progresji 86,2% po otrzymaniu dodatkowego leczenia radioterapia. Porównywalne wyniki zaobserwowano w badaniach obejmujących pacjentów z chłoniakiem Hodgkina we wczesnym stadium lub zaawansowanym stadium choroby i otrzymujących ABVD.4,5 Te wyniki pokazują, że radioterapia może z powodzeniem wykorzenić przetrwałe zmiany chorobowe FDG po terapii pierwszego rzutu i ta wczesna intensyfikacja chemioterapii może nie być uzasadnione u tyc h pacjentów. Hugo JA Adams, MD, Ph.D. Thomas C. Kwee, MD, Ph.D. University Medical Center Utrecht, Utrecht, Holandia Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Johnson P, Federico M, Kirkwood A, i in. Dopasowane leczenie prowadzone przez tymczasowe badanie PET-CT w zaawansowanym chłoniaku Hodgkina. N Engl J Med 2016; 374: 2419-2429 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Adams HJ, Nievelstein RA, Kwee TC. Wartość prognostyczna przejściowego FDG-PET w chłoniaku Hodgkina: przegląd systematyczny i metaanaliza. Br J Haematol 2015; 170: 356-366 Crossref Web of Science Medline 3. Engert A, Haverkamp H, Kobe C, i in. Chemioterapia o zmniejszonej intensywności i radioterapia kierowana przez PET u pacjentów z zaawansowanym stadium chłoniaka Hodgkina (badanie HD15): randomizowane, otwarte badanie kliniczne III fazy. Lancet 2012; 379: 1791-1799 Crossref Web of Science Medline 4. Sher DJ, Mauch P M, Van Den Abbeele A, LaCasce AS, Czermiński J, Ng AK. Znaczenie prognostyczne obrazowania PET w średnim i po ABVD w chłoniaku Hodgkina: znaczenie radioterapii w terenie. Ann Oncol 2009; 20: 1848-1853 Crossref Web of Science Medline 5. Radford J, Illidge T, Counsell N i in. Wyniki próby terapii ukierunkowanej na PET we wczesnym stadium chłoniaka Hodgkina. N Engl J Med 2015; 372: 1598-1607 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline Odpowiedź Autorzy odpowiadają: Adams i Kwee podkreślają, że pacjenci z dodatnimi wynikami badania tymczasowego tomografii komputerowej PET (PET-CT) w naszym badaniu nie zostali losowo przydzieleni do kontynuacji ABVD. Zamiast tego wszyscy ci pacjenci przeszli na schematy BEACOPP. Propozycja poddania tej grupy randomizacji została zdecydowanie odrzucona przez przedstawicieli pacjentów i badaczy podczas projektu badania, ponieważ seria historyczna wykazała niedopuszczalnie niskie wskaźniki przeżycia wolnego od progresji w zakresie o d 13 do 28%. Dla porównania, trzy oddzielne prospektywne badania wykazały, że eskalacja do BEACOPP skutkowała współczynnikiem przeżycia bez progresji wynoszącym od 65 do 70% .1,2 Dodatkowe wsparcie okazało się w Międzygrupowej Europejskiej Organizacji ds. Badań i Leczenia Stowarzyszenia Onkologii-Chłoniaka-Fondazione Badanie Italiana Linfomi H10 (EORTC / FIL H10) 3, w którym pacjenci z wczesnym stadium choroby, którzy nadal mieli pozytywne wyniki w tymczasowym badaniu PET, przeszli randomizację. Chociaż wszyscy pacjenci otrzymali radioterapię konsolidacyjną, odsetek przeżyć bez progresji po 5 latach był wyższy wśród pacjentów, którzy otrzymywali BEACOPP niż wśród pacjentów, którzy nadal otrzymywali ABVD (91% vs. 77%). Radioterapia zamiast zintensyfikowanej chemioterapii może być odpowiednia dla pacjentów z wczesną fazą choroby, ale w naszym badaniu większość pacjentów, którzy mieli pozytywne wyniki PET, miała chorobę, która była zbyt sz eroka dla ograniczonego pola radiot [więcej w: leczenie niepłodności, stomatolog wrocław, kardiologia kielce ]

[więcej w: rivanol żel, pulsantis wrocław, farbex łomża ]

0 thoughts on “Przejsciowy skan PET-CT w zaawansowanym chloniaku Hodgkina”