Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Skuteczność Felbamate w encefalopatii epileptycznej wieku dziecięcego (zespół Lennoxa i Gastauta) ad 6 – Medycyna i patologia
Skip to content

Skuteczność Felbamate w encefalopatii epileptycznej wieku dziecięcego (zespół Lennoxa i Gastauta) ad 6

2 lata ago

116 words

Częstotliwość wartości laboratoryjnych powyżej lub poniżej normalnych zakresów była podobna w obu grupach (Tabela 4). Wśród pacjentów leczonych felbamatem istotne statystycznie (P <0,05) zmiany w wartościach podstawowych w każdej z trzech ocen laboratoryjnych podczas fazy leczenia stwierdzono tylko w przypadku liczby leukocytów, kwasu moczowego w surowicy i azotu mocznikowego we krwi. W ostatniej ocenie średnia liczba leukocytów została zmniejszona o 1650 na milimetr sześcienny (1,65 × 109 na litr), stężenie kwasu moczowego zostało zmniejszone o 0,74 mg na decylitr (44,0 .mol na litr), a poziom azotu mocznikowego we krwi zmniejszył się 2,4 mg na decylitr (0,86 .mol na litr). Łagodna lub umiarkowana leukopenia (liczba leukocytów, 4000 na milimetr sześcienny [4,0 × 109 na litr]) wystąpiła u dwóch pacjentów leczonych felbamatem. Pacjenci w grupie otrzymującej placebo mieli znacząco niższą liczbę leukocytów przez cały czas trwania fazy leczenia, ze średnią obniżką 930 na milimetr sześcienny (0,93 x 109 na litr) przy ostatniej ocenie. Jeden pacjent otrzymujący walproinian i klonazepam miał niską liczbę płytek krwi (119 000 na milimetr sześcienny [119 x 109 na litr]) w fazie linii podstawowej, a liczba zmniejszyła się do 42 000 na milimetr sześcienny (42 x 109 na litr) po 13 dni leczenia felbamatem. Liczba płytek powróciła niemal do wartości linii podstawowej po obniżeniu dziennej dawki walproinianu z 1000 mg do 625 mg. Podczas fazy leczenia średnie stężenie walproinianu i fenytoiny w osoczu nie różniło się o więcej niż 22 procent od ich stężenia podczas fazy podstawowej. Dyskusja
Wyniki tego badania wskazują, że felbamat jest skuteczny w leczeniu pacjentów z różnymi typami drgawek związanych z zespołem Lennoxa i Gastauta. Leczenie felbamatem znacząco zmniejszyło częstość napadów atonicznych u tych pacjentów i, zgodnie z obserwacjami rodziców, poprawiło ogólną jakość życia poprzez zwiększenie czujności i reakcji werbalnej. Kontrola napadów u pacjentów z padaczką oporną na leczenie często poprawia się dzięki stosowaniu leków, które powodują utratę funkcji. Poprawa obu składników zmiennej związku u pacjentów leczonych felbamatem wskazuje, że lek ten ma właściwości, które różnią się od właściwości innych leków przeciwdrgawkowych.
Stwierdzono odwrotną zależność między stężeniem felbamatu w osoczu a częstością napadów atonicznych. Pacjenci leczeni felbamatem mieli również statystycznie istotne zmniejszenie całkowitej częstości napadów i częstości występowania uogólnionych napadów toniczno-klonicznych. Monitorowanie wideo wykazało poprawę częstości napadów w czasie leczenia felbamatem, ale zmiana nie różniła się istotnie od tej w grupie placebo. Spadek częstości napadów u pacjentów leczonych felbamatem był bardziej widoczny w okresie podtrzymywania badania, gdy pacjenci byli leczeni maksymalną dopuszczalną dawką.
Rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych w grupie otrzymującej felbamat były podobne do obserwowanych w podwójnie ślepych próbach felbamatu jako leczenie uzupełniające u dorosłych11,12
[więcej w: fpinka, farbex łomża, arabeska legionowo ]

0 thoughts on “Skuteczność Felbamate w encefalopatii epileptycznej wieku dziecięcego (zespół Lennoxa i Gastauta) ad 6”