Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/avamed.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Związek między polimorfizmem genu syntazy glikogenu a cukrzycą zależną od insuliny ad – Medycyna i patologia
Skip to content

Związek między polimorfizmem genu syntazy glikogenu a cukrzycą zależną od insuliny ad

2 lata ago

509 words

Filtry następnie hybrydyzowano z sondą znakowaną 32P za pomocą tego samego roztworu i przemyto dwa razy po 20 minut za pomocą 3 x SSC i 0,1% dodecylosiarczanu sodu w 65 ° C. Pasma wizualizowano metodą autoradiografii za pomocą filmu Fuji Rx w ciągu dwóch dni i oznaczono ilościowo metodą densytometrii. Lokalizacja chromosomu dla syntazy glikogenu
W celu określenia lokalizacji chromosomu genu syntazy glikogenu, panele chromosomowe I i II firmy Bios (zawierające hybrydowy DNA z komórek somatycznych ludzkich i chomich trawionych enzymem restrykcyjnym EcoRI) (Bios, New Haven, Conn.) Hybrydyzowano ze znakowanym 32P sonda cDNA syntazy glikogenu. Uzyskane sygnały porównano ze wzorem fragmentów na ścieżkach kontrolnych zawierających DNA ludzkiego lub chomika. Fragmenty charakterystyczne dla ludzi były obecne tylko w liniach komórkowych, które zachowały ludzki chromosom 19.
Lokalizacja polimorfizmu XbaI
W celu określenia lokalizacji polimorfizmu o długości fragmentów restrykcyjnych, klony genomowych syntaz glikogenu izolowano z biblioteki genomowej Lambda Dash (Stratagene, La Jolla, CA) za pomocą sondy cDNA syntezy glikogenu12. Przypuszczalny obszar dla nowego miejsca cięcia XbaI został zsekwencjonowany bezpośrednio z genomowego DNA z dwuniciowym sekwencjonowaniem DNA (dsDNA) Cycle Sequencing System (GIBCO BRL, Gaithersburg, Md.).
Białko syntetyczne glikogenu w mięśniu szkieletowym
Dwadzieścia do 40 mg mięśnia uzyskano przez biopsję mięśnia obszernego lateralium u ośmiu chorych na cukrzycę z genotypem A1A1 i każdym z siedmiu pacjentów z genotypem A1A2. Próbki biopsyjne natychmiast umieszczono w ciekłym azocie i trzymano zamrożone w -70 ° C do momentu, aż stężenie białka syntazy glikogenu zmierzono metodą immunoblottingu13 za pomocą przeciwciała poliklonalnego. Przeciwciało hodowano w króliku z użyciem oligopeptydu złożonego z 12 aminokwasów i swoistego dla końca karboksylowego enzymu (Ser-Pro-Thr-Ser-Ser-Leu-Gly-Glu-Arg-Asn-Cys). Po przepłukaniu bibułki ujawniono pojedynczy prążek 86 kd, zgodny z wielkością cząsteczkową syntazy glikogenu. Bloty oznaczono ilościowo za pomocą densytometrii i liczby radioaktywności wycinanych pasm z licznikiem gamma (Wallac, Turku, Finlandia). DNA oznaczono ilościowo za pomocą testu fluorometrycznego. Wyniki wyrażono jako ułamek średniej wartości w próbce kontrolnej – tj. Jako względną liczbę jednostek gęstości optycznej na nanogram DNA.
Badania kliniczne i metaboliczne
Ciśnienie krwi mierzono u pacjentów w pozycji siedzącej po 30 minutach odpoczynku. Nadciśnienie zdefiniowano jako obecność ciśnienia krwi powyżej 160/95 mm Hg lub zastosowanie znanego leczenia nadciśnienia. Próbki krwi do oznaczania stężenia glukozy w osoczu na czczo i insuliny w surowicy, peptydu C, cholesterolu całkowitego i o dużej gęstości (HDL), triglicerydów i hemoglobiny A1c zbierano po nocnym 12-godzinnym poście. U pacjentów z cukrzycą funkcję komórek . oceniano również przez pomiar stężenia peptydu C w surowicy sześć minut po dożylnym podaniu mg glukagonu. Wskaźnik masy ciała obliczono jako wagę w kilogramach podzieloną przez kwadrat wysokości w metrach.
Działanie insuliny mierzono za pomocą dwugodzinnego badania z użyciem klamry euglikemicznej z hiperinsulinemią, w połączeniu z kalorymetrią pośrednią i wlewem [3-3H] glukozy u 32 pacjentów z NIDDM7,14
[podobne: rivanol żel, pulsantis wrocław, wulkanex konin ]

0 thoughts on “Związek między polimorfizmem genu syntazy glikogenu a cukrzycą zależną od insuliny ad”